Sommefest, kandidat til bestyrelsen og dagsorden d. 21 maj

Sommerfest d. 21 maj på Frederiksberg / København. Vi starter med årsmøde kl 16.00 og fest, mad og drikke fra kl. 18.00. 

Har du noget til dagsorden på årsmødet den 21. maj i København? Så send kontoret et oplæg og fremlæg det selv på mødet. Fristen er den 8. maj. Mødematerialet offentliggøres på hjemmesiden onsdag den 11. maj.

Hvert år er halvdelen af bestyrelsen samt suppleanterne på valg. Her kan enhver stille op til valget og på den måde kandidere til bestyrelsen. Har du som minimum bestået BSI1 og indløst kursuslicens/årsmærke, kan du stemme.

Hvis du ønsker at opstille skal du gøre følgende:

Send kontoret en mail til info@dendanskeskiskole.dk senest søndag den 8. maj kl. 23:59 hvori du understreger at du ønsker at indstille dit kandidatur til bestyrelsen. Af hensyn til brevstemmer anbefaler vi, at du indsender en kort beskrivelse af dig selv, samt dine ambitioner for at stille op og gerne et billede.

På valgdagen vil du ligeledes få taletid inden valghandlingen.

 

Offentliggørelse af kandidater:

Michael Tandrup (genopstiller)

Rasmus Lundby (genopstiller)

Henrik S. Jensen (genopstiller)

Tue Hodal (genopstiller)

 

Brevstemmer:

Når kandidaterne er offentliggjort vil der også være mulighed for at brevstemme. Dette gør du naturligvis kun hvis du er forhindret i at møde op den 21. maj. Brevstemmer sendes til kontorets mail info@dendanskeskiskole.dk i perioden 11/5 – 18/5 kl. 12:00.

Brevstemmer behandles anonymt. Her vil kun kontorpersonalet være bekendt med afsenderen. Fuldstændig anonymitet kan opnås ved personligt fremmøde til selve valghandlingen. Det er ikke muligt at stemme på andres vegne, dvs. ved at møde op med fuldmagter. Kun én stemme pr. stemmeberettigede.

På din stemmeseddel skal du skrive max. fire navne på dem du ønsker, skal sidde i DDS’ bestyrelse. Rækkefølgen er ligegyldig.

Valgprocedure:

Der kan stemmes på max. fire kandidater; hver stemme tæller for én stemme. 

Der kan kun stemmes på de kandidater, der har tilkendegivet deres kandidatur inden deadline herfor. Kandidaterne er præsenteret på DDS’ hjemmeside (offentliggjort den 11. maj).

Alle stemmer sammentælles først på årsmødet efter selve valghandlingen.

Stemmesedler med mere end fire navne påskrevet erklæres ugyldige. Stemmesedler med et, to, tre eller fire navne er gyldige.

De to kandidater med flest stemmer får tilbudt bestyrelsesposterne og de to kandidater med tredje og fjerde flest stemmer bliver suppleanter.

Valgret: Medlemmer med bestået BSI1 og gyldigt årsmærke eller indløst kursuslicens (2013) har stemmeret.

Valgbarhed: Enhver kan stille op

Den Danske Skiskoles Nyhedsbrev
Jeg vil gerne modtage Den Danske Skiskoles digitale nyhedsbrev med nyheder, tilbud, rabatter, gode tips og tilfredshedsanalyser fra Den Danske Skiskole og deres sponsorer. Min mailadresse gemmes og bruges udelukkende til disse formål.