Årsmøde og valg af bestyrelse

Har du noget til dagsorden den 30. maj? 

Så send kontoret et oplæg og fremlæg det selv på mødet. Fristen er torsdag den 21. maj. Mødematerialet offentliggøres på hjemmesiden fredag den 22. maj.

Hvert år er halvdelen af bestyrelsen samt suppleanterne på valg. Her kan enhver stille op til valget og på den måde kandidere til bestyrelsen. Har du som minimum bestået BSI1 og indløst kursuslicens/årsmærke, kan du stemme.

Hvis du ønsker at opstille skal du gøre følgende:

Send kontoret en mail til info@dendanskeskiskole.dk senest torsdag den 21. maj kl. 23:59 hvori du understreger, at du ønsker at indstille dit kandidatur til bestyrelsen. Af hensyn til brevstemmer anbefaler vi, at du indsender en kort beskrivelse af dig selv, samt dine ambitioner for at stille op og gerne et billede.

På valgdagen vil du ligeledes få taletid inden valghandlingen.

Offentliggørelse af kandidater:

Kandidaterne offentliggøres på hjemmesiden fredag den 22. maj.

Brevstemmer:

Når kandidaterne er offentliggjort vil der også være mulighed for at brevstemme. Dette gør du naturligvis kun hvis du er forhindret i at møde op den 30. maj. Brevstemmer sendes til kontorets mail info@dendanskeskiskole.dk i perioden 23/5 – 28/5 kl. 12:00.

Brevstemmer behandles anonymt. Her vil kun kontorpersonalet være bekendt med afsenderen. Fuldstændig anonymitet kan opnås ved personligt fremmøde til selve valghandlingen. Det er ikke muligt at stemme på andres vegne, dvs. ved at møde op med fuldmagter. Kun én stemme pr. stemmeberettigede.

På din stemmeseddel skal du skrive max. fire navne på dem du ønsker, der skal sidde i DDS’ bestyrelse. Rækkefølgen er ligegyldig.

Valgprocedure:

Der kan stemmes på max. fire kandidater; hver stemme tæller for én stemme. 

Der kan kun stemmes på de kandidater, der har tilkendegivet deres kandidatur inden deadline herfor. Kandidaterne er præsenteret på DDS’ hjemmeside (offentliggjort den 22. maj).

Alle stemmer sammentælles først på årsmødet efter selve valghandlingen.

Stemmesedler med mere end fire navne påskrevet erklæres ugyldige. Stemmesedler med et, to, tre eller fire navne er gyldige.

De to kandidater med flest stemmer får tilbudt bestyrelsesposterne og de to kandidater med tredje og fjerde flest stemmer bliver suppleanter.

Valgret: Medlemmer med bestået BSI1 og gyldigt årsmærke eller indløst kursuslicens (2015) har stemmeret.

Valgbarhed: Enhver kan stille op

Tilmeld nyhedsbrev