Bestyrelsesmøde d. 4. marts 2014

1      Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer

TH blev valgt til ordstyrer

LBJ blev valgt til referent

Til eventuelt blev tilføjet:

4.1 Info om nye tiltag og ændringer på eksamensrettede kurser

4.2 Medlemskontingent og fast betaling

Dagsorden godkendt!

 

2      Orienteringspunkter

2.1      Orientering fra kontoret /AO, LBJ

  1. Kontoret orienterede kort om afholdelse af møde med klubberne d. 28/1. Her gennemgås mødets beslutningspunkter og klubbernes efterspørgsel på klarere retningslinjer for hvem de kontakter, DDS eller DSkiF, inden for det internationale. Opdateret dokumentation som forklarer klubbens vedtægter og organisation er udarbejdet af DSkiF og er nu klubberne i hænde.
  2. En status på kommende kurser og tilmelding til uge 20. PSI1 i uge 13 og PSI2 i uge 15. Jens er kommet til skade med skulderen, så i stedet vil tre østrigere køre PSI2. Der er her op til tilmeldingsfristen d. 7/3 tilmeldt 82 kursister og 17 uddannere. Vi regner med en tilslutning på ca. 150 kursister. Vi har oprettet Telemark Instruktør også i uge 20 og der er 3 tilmeldte. Minikursus i uge 16 har 14 tilmeldte. Kurset afvikles af Philip, da der også er tilmeldte på PSI3 eksamensworkshop. Teori i DK udbydes både i Kastrup og Århus, Skiarena. Indtil nu kun 11 tilmeldte.
  3. Oplæg til afholdelse af årsmøde d. 24/5. Kontoret planlægger samme set-up som sidste år på Couloir.Kontoret har senere modtaget svar fra Couloir, at d. 24/5 er dobbeltbooket. Således er der nu indhentet tilbud fra Carsten Holm, Growbizz. Dette vil blive fremlagt bestyrelsen i separat mail.Tilmelding: denne gang vil vi tage en deltagerpris til middagen på 50 kr. Således sikrer vi, at dem der deltager i festen også har indbetalt medlemskab. I samme forbindelse vil deltagere skulle printe en billet/ordre til fremvisning i døren.
  4. Kontorets plan over arbejdstid 2014-2015 (Anders’ barsel mm.) Anders afholder 2 ugers barsel slut april-maj og tager ikke med til Tux i uge 20. Manualskrivningen er gået i gang. Anders bruger en arbejdsdag om ugen på manual. Forventer en finpudsningsproces omkring uge 42, hvor den kan afprøves på kursister, evt. PSI3. Herefter en færdig manual inden jul. MT spørger ind til en e-bogs løsning. Kontoret vil arbejde mod en løsning, når den fysiske udgave er færdig.

 

2.2      Regnskab og budget /AO

Regnskab og budget er gennemgået.

 

2.3      Henvendelse fra SH ang. undervisning uden for afmærkede pister

Punkt til diskussion/orientering ang. henvendelse fra Skiklubben Hareskov:

"At I underviser eleverne udenfor de afmærkede pister er mig uforståeligt og så vidt jeg er orienteret forbudt... Derfor håber jeg at I vil være forgangsmænd og sørge for at I som forbilleder agere sikkert..."”

På mødet blev pointeret at DDS’ holdning er, at man som PSI’er eller EU Professional må undervise uden for pisten. Uddannere på DDS ture tager kursister med uden for pisten dér hvor portløberne kører og ikke uden for områder afmærket med reb. DDS mener, at undervisningen uden for pisten i Tux er teknisk forsvarligt og i overensstemmelse med reglerne. Vi anbefaler klubberne selv at tage stilling til hvor der må køres uden for pisterne, således at det er arbejdsgiveren for den enkelte instruktør, som afgør, hvad der er forsvarligt.

 

 

3      Beslutningspunkter

3.1      MUS i uddannertruppen /RL, CD, AO

Da CD ikke deltog på mødet, blev diskuteret hvordan der kan afholdes MUS i uddannertruppen. Der er forslag til at gøre det i de store kursusuger, derfor i den kommende uge 20. TH spørger tilhvad forventes af MUS og hvilke udviklingspunkter skal der arbejdes med?

Dette skal fremgå i et oplæg fra CD til næste møde. I forhold til afvikling skal fastlægges hvem, der afholder samtalerne og hvor meget tid, der skal afsættes.

 

4      Eventuelt

4.1      Info om nye tiltag og ændringer på eksamensrettede kurser

MT tilføjer dette punkt og opfordrer til, at hvis der er nye tiltag/ændringer i indholdet på de eksamensrettede kurser, som eks. midtvejseksamen på BSI2, skal det meldes ud inden kursusstart, enten via hjemmesiden eller mail, da det kan så tvivl og forvirring, når kursisten først informeres på kurset.

På hjemmesiden skal nye tiltag/ændringer fremgå under kursusbeskrivelsen.  

 

4.2      Medlemskontingent og fast betaling

Kontoret har kontaktet Sune om en løsning med Quickpay Recurring så medlemskontingent fremover kan trækkes automatisk hvert år. Dette effektueres ved at medlemmerne godkender under betaling af medlemskab/årsmærke.

Tilmeld nyhedsbrev