Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2014

1      Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer

LBJ blev valgt til referent

TH blev valgt til ordstyrer

Dagsorden godkendt!

2      Orienteringspunkter

2.1      Orientering fra kontoret /AO, LBJ

AO og LBJ orienterede om kontorets nye rammer efter indflytning i Growbizz, om de øvrige forhold såsom lagerrum.

I december har kontoret brugt en del tid på klubberne og DSkiF, og i den forbindelse meget arbejde på det internationale. Dette ud fra den dialog, der er ført mellem klubberne og kontoret med udgangspunkt i skærpede krav til klubbernes ture i bl.a. Italien. AN pointerer her, at det er relevant at få en afklaring på hvem der står med ansvaret, DDS eller Skiforbundet, i forhold til det internationale og kontakten til klubberne. Efter en orientering om situationen i Italien og hvordan der stilles krav til en sprog- og sikkerhedstest, blev nævnt vores relation til Frankrig og hvordan det kan have konsekvens for vores fremtidige position på internationalt plan.

Med udgangspunkt i denne drøftelse blev følgende besluttet:

-       At der udarbejdes en skrivelse til DSkiF og DIF at de nye klubkonstruktioner omgås de internationale regler og at de bør leve op til argumentet om frivillighed. Herved at vi er en uddannelsesinstitution og ikke en fagforening.

-       At der udarbejdes en skrivelse til klubberne, som skitserer reglerne i udlandet, samt en invitation til dialog-/infomøde (d. 28/1).

Under kontorets orientering blev opsummeret fra mødet med Martin fra Skiforbundet ang. AKI og mulighed for BSI2 undervisningseksamen for BSI1’ere med bestået førstehjælpskursus. Et tiltag som skal imødekomme ønsket om at BSI1’ere kan få udstedt klubinstruktørbevis. BSI2 undervisningseksamen vil blive udbudt særskilt. Næste gang er d. 22/2 i Vallåsen.

2.2      Regnskab og budget /AO

AO fremlægger regnskab og budget.

I gennemgang af budget/indtægter blev besluttet en tilføjelse af konto ”1910 husleje/porto refusion” på 100.000 kr. DSkiF skal kontaktes.

Dernæst blev det besluttet at undersøge prisen for betalingsservice til opkrævning af medlemskab og genindføre det om muligt.

Under dette punkt blev også gennemgået budget for proces mod Interski 2015. Hertil også hvilke samlinger der finder sted op til kongressen. En samling for alle uddannere i uge 43 2014, dernæst en demosamling i uge 50. I 2015 en demosamling i uge 2 og uge 20 – derudover 5 dage i Argentina inden kongressen.

Budget blev vedtaget!

2.3      DDS og skiforbundet

To følgende punkter blev diskuteret:

-       Instruktører i udlandet og de nye skiklubkonstruktioners konsekvenser for DDS. Det blev her besluttet at RL tager kontakt til DSkiF og underretter dem om de internationale problematikker

-       Vores generelle sameksistens med DSkiF, hvilket også omhandler økonomi.

2.4      Kompetenceliste /AO

AO fremlægger udarbejdet oversigt over uddannernes kompetencer med udgangspunkt i eksisterende liste over hvilke kurser de har kørt.

Jf. pkt. 3 Organisation/bestyrelsesseminar d. 14-16.11

2.5      Bestyrelsen synlighed /TH

TH fremlægger 3 scenarier for hvordan bestyrelsen kan være mere synlig. Hermed menes generel synlighed og ikke blot omhandlende kurserne. Her blev fremlagt tre overpunkter:

1. Deltagelse ved DDS kurser, 2. Deltagelse i uddannersamling, 3. Aktive på hjemmesiden og Facebook.

I den efterfølgende drøftelse på mødet blev der lagt vægt på punkt 1. Her er allerede gjort nogle tiltag idet MT deltog i Tux i uge 42 2012 og AN i uge 19 2013. Dette er der enighed om at fortsætte med. I hvilket omfang og ud fra hvilke økonomiske beslutninger er en bestyrelsesopgave at fastlægge.

Under punkt 3 blev besluttet at bestyrelsesindlæg, bl.a. referat af møder, gøres mere synlige på hjemmesiden, også hvad angår en større aktivitet fra bestyrelsens side på Facebook.

Det pointeres i øvrigt at Interskideltagelse også er mulig for bestyrelsen.

På mødet blev besluttet at der vedvarende gøres tiltag for bestyrelsens generelle synlighed. AO beregner budget.

Jf. pkt. 4 Kurser/bestyrelsesseminar d. 14-16.11

3      Beslutningspunkter

3.1      Manual /AO

På mødet blev model for udarbejdelse af manual besluttet. I oplæg, udarbejdet af AO, indgår en procesbeskrivelse, forslag til inddragelse af interne og eksterne kompetencer samt kontorets tidsforbrug og budget.

Beslutning af dette oplæg fordrer en procesopstart i februar 2014. Som realistiske ramme for processen vil AO og LBJ skiftevis lægge 100 % arbejdstid i manualen. Således vil andre tidskrævende nye projekter og idéer blive lagt på is (fx SkiCamp)

Input på mødet var bl.a. at kontoret undersøger mulighederne for en onlineversion.

 3.2      MUS i uddannertruppen /RL, CD, AO

Punktet blev udsat til kommende møde, da CD ikke var til stede.

Beslutningsoplæg til hvordan vi forholder os til MUS samtaler i uddannertruppen og hvilke ressourcer det kræver.

Jf. pkt. 3 Organisation/bestyrelsesseminar d. 14-16.11

 3.3      2. glideredskab

På mødet blev besluttet at bibeholde 2. Glideredskab ud fra følgende kriterier:

Der skal opstilles et realistisk set up for vores medlemmer, således at det kan gennemføres oftere og også uden for sæsonen. Det blev besluttet at udbyde det til PSI’ere i forbindelse med Tux uge 20, dvs. to eftermiddage i ugen vil der være mulighed for at tage telemark eller snowboard. Der skal stilles krav til, at dem med dispensation eller manglende 2. Glideredskab skal tage det i sæson 2014-15.

Teknisk komité skal afgøre hvad der kan godkendes af kurser inden for det pågældende redskab. Ifølge retningslinjerne skal man blot til eksamen i 2. glideredskab, for at demonstrere at man bestrider det. 2. glideredskab er ikke et kursus, men en eksamen.

Her tilføjes at langrend og rulleski også kategoriseres som 2. Glideredskab. Et forslag hertil er at udbyde rulleski en lørdag formiddag i DK i flere af de større byer.   

Jf. pkt. 4 Kurser på bestyrelsesseminaret d. 14-16.11:

2. glideredskab. Argument for at bibeholde det i uddannelsen, er at det er et eksternt krav og at det giver PSI instruktører mulighed for et reflektere på et andet redskab, som f.eks. snowboard, langrend, telemark og rulleski. Det skal være muligt at tage det 4 gange om året og inden for en 2-årig periode.

Tilmeld nyhedsbrev