Bestyrelsesseminar d. 14.-17. november 2013

1      Introduktion

Bestyrelsesseminaret blev afholdt i Sölden i forbindelse med Surf & Skis Snowcamp i uge 46. På programmet var skiløb om formiddagen og workshop/møder eftermiddag og aften.

Seminaret forløb over 4 dage fra torsdag d. 14/11 til søndag d. 17/11 2013.

2      Tilhørsforhold v. RL og AN

Punktet blev drøftet med udgangspunkt i arbejdsmiljø på kontoret.

AO og LB føler ikke at der er blevet ændret på tingene siden bestyrelsesmøde d. 22.8 2013.

2.1      Beslutning:

Grundet kontorforholdene har bestyrelsen enstemmigt besluttet at flytte de fysiske rammer for kontoret. RL kontakter HN og får status på kontorforholdene i forbundet. I den forbindelse meddeler RL om bestyrelsens beslutning. Kontorets opgave består sideløbende i at finde midlertidig arbejdsplads til kontoret. Flytning snarest muligt.

Kontoret har pr. 18/11 taget kontakt til Growbizz og indhentet tilbud med mulighed for indflytning tirsdag d. 3/12.

3      Organisation v. CD

Punktet blev fremlagt med udgangspunkt i motivation og engagement hos uddannerne. Hertil blev diskuteret følgende punkter ud fra en todelt skitesering:

 1. Livet efter PSI

-       Hvor meget gør vi nu og hvor meget skal vi fremover facilitere? Der afholdes efteruddannelse (workshop BSI og PSI) i de store kursusuger. Der er en svingende interesse for at deltage i Eurotesten.

-       Hvad er jobmulighederne?

2. Uddannerne og undervisning

-       Rekruttering og fastholdelse af uddanner. Det vurderes at der ikke er mangel på PSI3 uddannere. Uddannersamlingen spiller en stor rolle i fastholdelse af uddannerne.

-       Undervisningsforløbet. Fremme mere motivation blandt uddannerne til at blive gode undervisere. Hvilke ressourcer skal vi have for at forbedre undervisningsniveauet?

-       Forbedring af følordning med henblik på at sikre gode uddannere

-       Øget fokus på undervisning og evaluering af uddannerne, evt. mus-samtale

3.1      Beslutning:

 1.     AO/kontor udarbejder liste over uddannernes kompetencer på baggrund af eksisterende liste over hvilke kurser de har kørt.

Deadline: bestyrelsesmøde d. 9/1 2014

2.    Udarbejdelse af kompetencematrix

3.    Mus-samtaler og ressourcer. RL, CD og AO fremlægger beslutningsoplæg til hvordan vi forholder os til mus-samtaler og hvilke ressourcer det kræver.

Deadline: bestyrelsesmøde d. 9/1 2014

4. Eurotesttræning efterår 2014. Kontoret står for formidling af træning gennem Target/BASI og tilmelding til testen, samt videreformidling af datoer til Eurosecurity kurser mm. Ekstra fokus på hjemmesiden.

4      Kurser v. MT

Punktet blev drøftet med udgangspunkt i MT’s oplæg om hvilke indsatsområder der kunne foretages mht. DDS’ kurser. Disse blev diskuteret vha. brainstorm og hed i overskifter:

Dette er ikke besluttede punkter.

 1. Bestyrelsen mere kendskab til kurserne ved selv at deltage?

Se beslutningspunkt 1!

2. Skal DDS have et kursus hver uge i vintersæsonen?

Enighed om flere forskellige kurser (her mangler retningslinjer og mål)

3. Tættere samarbejde med klubberne?

RL pointerer i den forbindelse af samarbejde er helt centralt. Problematikken består i at vi ikke kan stille instruktører til rådigheder. Klubberne må melde ud hvad de kan bringe til bordet. Der er åbenhed fra DDS’ side om at have et samarbejde

4. Overvægt af teknikkurser?

Godkendt så længe det ikke fortrænger kurser på vores nuværende kursuspamflet.

5. Hvor store ønsker vi at blive?

Det er ikke noget mål i sig selv at blive store og vi skal ikke gå på kompromis med kvaliteten.

6. Skal vi forsøge at finde alternative veje til at tjene penge?

(Kontoret er i tvivl om dette punkt!)

7. Teknikkurserne tættere integrerede i instruktøruddannelsen?

Herunder blev diskuteret forslag til finansiering af efteruddannelse til instruktørerne i klubberne. Se beslutningspunkt 2!

8. Under diskussion om uddannertruppen og undervisning, understregede TH at det i manualen skal bevidstgøres hvilke undervisningsmetoder der er tilgængelige. RL tilføjer her at det tidligere fremgik i manualen hvilke pædagogiske roller der er tilgængelige, men afsnittene blev i revideret form sorteret fra.

Forslag til nye kurser:

9. Uge 46

Vi arrangerer at afholde workshop i forbindelse med testtur i Sölden og derved have en stor håndfuld instruktører med. AN: vi kunne hjælpe med et andet set-up. Udbyderne af ski skal være velkomne og vi inviterer kursisterne. Der blev stillet spørgsmål til hvordan vi forholder os til Surf & Ski. Skal det iværksættes, skal vi evt. tænke i en projektansættelse, da det ligger for tæt op ad uge 42 og midt i den travleste periode på kontoret. RL pointerer at uge 46 skal afvikles som testtur og workshop, og således et andet produkt end uge 42.

10. Youth camp

Workshop/kursus for 13-18 årige i Tux. Et tiltag som skal ske gennem klubberne og rekruttere bredt i skidanmark. Afholdelse skal være inden for kontorets ressourcer og vi skal ikke gå på kompromis med vores produkt.

11. 4 dages workshop i Alpe 2014.Et internt DDS kursus. Afventer oplæg fra Rune Methling og RL.

12. 4 dages power workshop i pukler og offpiste i St. Anton for min. BSI instruktører som efteruddannelse/forberedelse til PSI2. Fleksibilitet mellem holdene (4 hold).

Kontoret og ressourcer:

Kort gennemgang af kontorets arbejdsopgaver med oversigt over belastning hen over året. Hvilke opgaver kunne påtages af en øvrig ansat?

MT har indkaldt til mus-samtaler, som vil blive afholdt efter 1/12.   

4.1      Beslutning:

 1. TH har til opgave at komme med input og opliste 3 scenarier for hvordan bestyrelsen kan være mere synlig på kurserne.

Deadline: bestyrelsesmøde d. 9/1

2.    TH har til opgave at indkalde til møde med MHL fra DSkiF ang. samarbejde om finansiering af efteruddannelse af instruktører i klubberne

3.    Kontoret har til opgave at indhente tilbud på at udvikle jobdatabase på hjemmesiden

4.    Det blev besluttet at bibeholde muligheden for teknik’ere at gå til EF eksamen på BSI1.

5.    Uge 46 1.step: at undersøge omkostningerne for afholdelse af uge 46 med samme set-up som i dag. Kontoret har til opgave at komme med oplæg.Meget tidskrævende mht. oplæg, da vi ingen info har om priser, indtægter, udgifter, hvad koster det at være på p-pladsen, leje, kontakter, strøm, leverandørudgifter

6.    Youth camp: det blev besluttet at udbyde youth camp gennem klubberne. Kontoret har til opgave at komme med oplæg.

Kontorets forslag:

-      Tidspunkt for afholdelse af 4 dages workshop i St. Anton: Uge 3 2015 og købe rejsen af Nortlander. Kontoret kan komme med oplæg til dette i feb/marts.

Beslutningspunkt d. 9/1 2014:

-      2. glideredskab. Argument for at bibeholde det i uddannelsen, er at det er et eksternt krav og at det giver PSI instruktører mulighed for et reflektere på et andet redskab, som f.eks. snowboard, langrend, telemark og rulleski. Det skal være muligt at tage det 4 gange om året og inden for en 2-årig periode.

 5      Højborg v. TH

Oplægget tog udgangspunkt i en diskussion om klubbernes brug af instruktører uden certificering til at arbejde i Frankrig. Når klubberne ikke sender papirer til de lokale myndigheder i Frankrig inden afholdelse af kurset, omgås de reglerne, hvilket på sigt vil kunne få konsekvenser for vores gode aftale for danske instruktører.

Endvidere blev diskuteret uddannelsestrin og avancering fra et niveau til et andet. Ambitionen er at hvis du består BSI1, skal du også inden for en rimelig fremtid kunne bestå BSI2.

Der er et stort spring fra BSI2 til PSI3. Således ses BSI uddannelsen som en søjle for sig og PSI3 er et helt nyt trin og niveau. Det er centralt at kursisterne får at vide, at på uddannelsesvejen er der tale om en proces og der i uddannelsen kræves en hel del uger på ski uden for selve kursusugerne.

En diskussion af dumpeprocenten på kurserne og at der fremover bliver gjort opgørelse over dumpeprocenterne og fremgå af evalueringerne. Det diskuteres hvorvidt der er en accept af de dumpeprocenter som er til stede og om kursisterne forventer at kurserne kan bestås blot med de uger på ski, som kurserne giver. Forslag til at kontoret sender mail til alle der er dumpet på BSI2: ”hvor mange uger har du stået på ski?”

Opsummering af diskussion under dette oplæg:

-       Italesættelse

-       Kommunikation på hjemmesiden

-       Kommunikation fra uddanner til kursist –hvad lægges der vægt på?

-       Opfordre folk til at bruge logbog

-       En feedback:hvad skal jeg arbejde med, hvad gør jeg godt og hvad er mine fremtidsperspektiver?

5.1      Beslutning:

 1. TH har til opgave at afholde møde med MHL fra DSkiF om medlemshvervningsprojektet og hvordan man kategoriserer en skiklub og deres levering af undervisning i Frankrig.
 2. Følgende skal kommunikeres ud via hjemmesiden:

-      At det forventes at kursisten, som har bestået BSI1, har kørt x antal uger inden start på BSI2.

-      At der skal være dokumentation for uv-erfaring på 50 timer for at kunne gå på PSI3

3.    Uddanner Martin Frandsen har rettet henvendelse til kursusudvalget ang. logbog. Kontoret har til opgave at kontakte kursusudvalget for en opfølgning.

Kontorets forslag:

-      At kontoret står for udvikling af fysisk logbog. Vi laver plan for tid og budget.

 6      Kompetencecenter v. RL

RL gennemgår model for udarbejdelse af ny eller revideret manual.

Manualen er kernen i vores kompetencecenter. Nuværende manual er fra 2004 og erstattede det tidligere kompendium.

Hvordan skal en model for udarbejdelse af ny/revideret manual lyde?

RL præsenterer 1) ”model Lærke” og 2) ”model Anders”.

1)     Uholdbar i forhold til at igangsætte projektet, da der skal foretages væsentlige steps inden LB vil kunne bidrage med kompetencer (redaktion, korrektur)

2)     På mødet er der enighed om at holde fast i denne model som har fokus på bredt ejerskab, således at der inddrages: fokusgruppe (kursister), eksterne og interne input, grafiker, modeller til forbilledligt materiale.

 

Diskussion:

- at bredt ejerskab bl.a. sker gennem billedmateriale, dvs. forskellige modeller blandt uddannerne.

- hvordan skal projektet kunne passe ind i kontorets arbejde? At det for en periode vil komme i stedet for andre opgaver vi gerne vil iværksætte, såsom uge 46.

6.1      Beslutning:

Oplæg på bestyrelsesmøde d. 9/1:

 1. 1.    Omfang
 2. 2.    Tidshorisont
 3. 3.    Økonomi
 4. 4.    Hvem skal inddrages?
 5. 5.    Inddrage hele uddannertruppen i billedmateriale (pris)

7      Markedsføring v. LKF og AO

På seminaret blev foretaget en kort workshop af punktet ”markedsføring”. Dette var tiltænkt som brainstorm/gruppearbejde.

1)     Hvad skal vi bruge markedsføring til?

Hertil blev følgende foreslået: flere sponsorer, udbrede kendskabet, ændre omverdenens opfattelse, flere kursusuger, gøre instruktørerne attraktive, sikre status quo, vi skal være dem folk tænker på, videnscenter.

Vores top 3:

 1. Vi skal være dem folk tænker på, når de står på ski
 2. Flere kursusuger
 3. Tiltrække ny målgruppe

(Lige mange stemmer til nr. 2 og 3)

2)     Hvem skal vi markedsføre for?

Hertil blev følgende foreslået: gode skiløbere, skoler (ungdom/høj), testkunder, 600.000 +, Dansk erhvervsliv, rejsebureauer, skibutikker + producenter, pressen, vores egne medlemmer.

Vores top 3:

 1. 600.000 +
 2. Pressen
 3. Skibutikkerne

3)     Hvad er vi værd? (opgave 3 blev ikke afviklet pga. tidsmangel)

Status: kontoret kan bruge disse som overordnede guidelines indtil andet besluttes.

Tilmeld nyhedsbrev