Bestyrelsesmøde d. 16. april 2013

1      Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer

LBJ blev valgt til referent

PS blev valgt til ordstyrer

2      Orientering fra kontoret

Tignes i uge 13:

AO og PS orienterer om afholdelse af teknikkurset i Tignes i uge 13. DDS købte PS som skilærer til 5 dages kursus i offpiste og pukler. Kurset gik fint. Vi kunne godt danne flere hold næste gang. De tilmeldte var generelt øvede skiløbere på BSI niveau.

Fremadrettet: på mødet blev det understreget hvorledes vi skal lave flere lignende spontane initiativer. Dvs. fremadrettet flere temakursus, hvor kursustitlen giver kursisten en forståelse for hvad niveauet er.

Teori i DK:

LBJ orienterer om afholdelse af teori i Brøndby den 13/4 kl. 10-15. Uddannere Lise Roulund og Jacob Dalby stod for undervisning og afholdelse af prøve. Tilmeldte: 4 på BSI2 og 5 på BSI1. 1 bestod BSI2, 4 bestod BSI1.

Uge 19:

AO orienterer om status på uge 19. Der er 161 kursister og 19 uddannere tilmeldt kurserne, hvilket er rekord for forårskurset. Kun 5 tilmeldt på WS, som denne gang er BSI og PSI sammenlagt. På WS er Rune Methling superviser, mens Manuel og RL overlapper hinanden.

På mødet diskuteres hvorvidt en uge 19 på 4 dage (minikursus) prismæssigt kan lade sig gøre. Kontoret skal regne på det og se på hvordan vi kan være dækket ind mht. uddannere.

En forudsætning: det skal ikke koste fuldtidspladser, dvs. fra dem der tager på 8 dage ski. Der skal tages højde for logistik med hotel, som bookes lang tid i forvejen. Dette er et input til kursuskalenderen i juni.

Langrend:

Kontoret planlægger at indkalde til møde med KS i nærmeste fremtid om planlægning af dette års langrendskursus. Sidste års kursus i uge 48 gav underskud, som KS dækker. For at undgå dette vil DDS sætte prisen op, når kurset outsources til DDS. En målsætning er 200 kursister tilmeldt.

Det besluttes på mødet at kontoret indkalder til møde med Telemark forum, som en mulighed for at lave langrendsinstruktøruddannelsen gennem dem.

Kursuskalender:

Kontoret planlægger kursuskalenderen for sæson 2013-14 i juni måned. Punkt på seminaret vil derfor være en strategi for aktivitetsniveau, ambition for sæsonen. Der vil blive udarbejdet to lister til kalenderen: de kurser vi har helt styr på og dem vi arbejder videre på.

Manual:

På mødet fremlægger AO status på 1. step. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe. Kommende punkter:

  1. Efter uge 19 samler AO ideer i nyt dokument
  2. Respons fra arbejdsgruppe i dropbox, hvor folk kan sætte noter ind.

2.1      Skiforbundet

PS orienterer fra skiforbundet:

På bestyrelsesmødet den 25/5 skal vi have en dialog med NK om hvordan kommunikationen skal foregå med skiforbundet.

3      Regnskab og budget

AO gennemgår regnskab og budget

4      Opfølgningspunkter

4.1      Ny uddannerstruktur 

Opfølgning på oplæg til ny uddannerstruktur (jf. mødet den 7.3)

PS og RL orienterer om afviklet ETR kursus:

-       Hvad forpligter man sig til som ETR? (som kommunikeres ud på hjemmesiden)

-       Oplæg til ny uddannerstruktur?Behov eller ej? Hvorfor?

-       En ”uddannerkernetrup” – hvem?

Funktionen af en uddannerstruktur der lægger fokus på mere dialog med uddannerne. Det besluttes at der fremadrettet holdes møde med de nye uddannere, for at klæde dem på til at  køre kurser hos DDS.

Der skal arrangeres en samling i Brøndby af ETR fra 2012 og 2013, hvor der diskuteres hvad rollen som uddanner er. Et møde der finansieres af bestyrelsen (transport/spisning).

Derudover skal der kommunikeres ud hvilke krav der er til ETR og hvad det indebærer at være uddanner. Og med henblik på ansættelsesproceduren: hvordan er udtagelsesprocessen? I dette skal tilføjes fremadrettet at kandidaten til ETR kan forvente at blive indkaldt til samtale, med fokus på personlige egenskaber. Dertil skal en professionsbeskrivelse stå klart iboende krav til en uddanneradfærd. Samtalen skal finde sted inden ETR kurset.

Uddannerstrukturen er endnu et punkt på bestyrelsesseminaret.

5      Punkter til drøftelse

5.1      Årshjul

Det besluttes at lægge bestyrelsesseminar den 8/6. Mødet skal starte tidligt på dagen, med efterfølgende middag.

Kontoret forbereder udkast til årshjul.

5.2      Forberedelse af årsmøde

LBJ orienterer om status på indkaldelse til årsmøde den 25/5. Inden årsmødet vil der være bestyrelsesmøde kl. 12 – 15. Invitationen til årsmødet ligger klar og der arbejdes på plakat til Tux uge 19. Det besluttet at lade tilmeldingen ske via hjemmesiden. Tilmeldingen er åben for medlemmer der har betalt som minimum kursuslicens/passivt medlemskab for 2013. Der er en kuvertpris på 300 kr., så tilmeldingen er bindende. Foruden hjemmesiden, vil invitation og tilmelding blive delt på facebook.

Procedure for indstilling af kandidater til bestyrelsen:

-       Kandidater til opstilling indsendes senest 12/5

-       Offentliggørelse af kandidater den 13/5

-       Brevstemmer i perioden 15/5 – 23/5 kl. 12.

Tirsdag den 14/5 vil proceduren for at brevstemme blive lagt ud på hjemmesiden.

På årsmødet skal fremlægges kontorets beretning, formandens beretning, omsætning, resultat, regnskab og et internationalt punkt.

Følgende er på valg:

Suppleanterne AN og LKF. Ligeledes er TB og PS på valg, men genopstiller ikke.  

MT og RL er ikke på valg og sidder et år endnu.

5.3      Dialog med Skiklubben Hareskov   

LBJ opsummerer fra mødet med Flemming Steenvinkel (SH) den 14/3

Det drøftes hvorledes vi kan imødekomme at afholde efteruddannelsesmodul til AKI’ere i undervisning på BSI1.

At afholde undervisningseksamen i Vallåsen, hvilket vil gøre AKI´erne rustet til at tage med klubberne i uge 7 (også inkluderet teori). Varighed: en weekend.

Det afklares mellem kontor og kursusudvalg hvad der fungerer bedst i praksis.

5.4      Off-season events

En opfølgning på tidligere drøftelse om off-season events fra bestyrelsesseminaret september 2012 og hvorledes disse aktiviteter skal søsættes.

Kontoret har mandat til at arrangere de off-season events, de mener der kan komme i spil.

Tilmeld nyhedsbrev