Bestyrelsesmøde d. 7. marts 2013

1         Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer

LBJ blev valgt til referent

LKF blev valgt til ordstyrer

Følgende punkter på dagsorden udskydes til næste møde: 5.5 – 6.1

2         Orientering fra kontoret /AO/LBJ

Uddannersamling

Der var 32 uddannere med på uddannersamling til St Anton i uge 3. Samlingen var en stor succes og der er stor opbakning til at det gentages. Træningen var med til at rykke uddannerne og der kom forslag til ændringer i uddannerstrukturen (jf. pkt, 5.3)

 

Hjemmeside

En kort gennemgang af hvilke tiltag der er foretaget på hjemmesiden i forhold til driften.

 

Teori i DK

Kort fremlæggelse af tilmeldte til teori i Brøndby den 13/4. Vi vil udbyde BSI1 og BSI2 undervisning med efterfølgende eksamen. Status: 3 tilmeldinger.

LKF foreslår at kontoret sender mail til alle dem der endnu ikke har bestået teori.

 

Minikursus

I uge 10 blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Det vil ikke være muligt at udbyde det igen i år, men der er enighed om at kigge på et alternativ igen til næste år.  Måske ala teknik i Tignes.

 

Teknikkurset i Tignes, uge 13

En ny model for hvordan vi udbyder kursus. Vi booker ikke andet end en uddanner der befinder sig på destinationen. Kursist betaler kursusgebyr og sørger selv for transport, bolig og liftkort. AO fremlægger at vi kunne tænke mere i denne model. Fordele: færre risici i forbindelse med udbud/aflysning af kurset. Det pointeres at kurset skal annonceres tidligere.

 

Reeksamen i Vallåsen

Feedback fra PS: Som sted for afholdelse af reeksamen i BSI1 egenfærdighed, BSI2 skolesving og undervisning fungerede det ok. Men det kræver at der ikke opstår noget uventet. Der er enighed om at det gentages til næste år og at vi evt. hægter os på KS og SH’s endagsture.

 

Ny manual

LBJ fremlægger hvor vi står med manualen og at kontoret har lagt en plan for processen. I arbejdsgruppen peger kontoret på Thomas Piaster. AN nævner at Martin Strunge har meldt sig på banen. LKF kender Lisbeth Sundby som kan kontaktes til korrekturlæsning.

 

Telemark

Der er ingen tilmeldinger til Telemark kurserne i uge 19. Hvordan når vi ud til interessenter? Bl.a. gennem Skiforbundet og Telemarkforum. AO tager kontakt til Essendrop i forbindelse med Telemarkturen i december.

 

Langrend

Vi afholdt i samarbejde med KS langrendskursus i uge 48. Der var 90 deltagere. KS stod for planlægning af alt det praktiske, DDS for tilmeldingerne. God undervisning på højt niveau. Til næste gang skal prisen justeres så vi ikke får underskud. AO har møde med Hans fra KS i nærmeste fremtid. Det tilføjes at der på næste møde skal være et punkt om kursuslicens for dem der tager på langrend gennem deres skiklub. NK foreslår at det blive gjort usynligt i tilmeldingen.

 

Annonce – Sixt 

AO fremlagde kort ang. ansøgninger til sponsorat af bil.

 

Kontorets arbejde i januar/februar: Det har været en mindre arbejdsbelastet periode, bl.a. har AO og LBJ afholdt ferie. Der skal komme mere fokus på kontorets skævvridning af tid, så der kan påtages andre opgaver i de knap så belastede perioder.

3         Regnskab og budget / AO

AO gennemgik regnskab og budget

4         Opfølgningspunkter

4.1        Opfølgning på henvendelse fra uddannere efter uge 42

Sagen er for længst afsluttet og er taget til efterretning som punkt på et bestyrelsesmøde.

5         Punkter til drøftelse

5.1        Sponsorstrategi /AO

AO fremlægger udkast til sponsorstrategi:

På mødet blev diskuteret følgende i forhold til sponsorstrategi:

Opt in. Når vores medlemmer godkender betingelser, skal de aktivt tilkendegive at sponsor kan sende dem tilbud mm.  LKF og AO undersøger reglerne for dette.  

Bemærkning til uddannertilbud: at alle uddanere skal have ens vilkår. Hvor går grænserne og hvornår er der konflikt mellem sponsor. Hvad er uge 19 et forum for? Hvilken kasket har jeg på som uddanner? Hvornår trumfer vores aftaler uddannernes egne aftaler?

Generelt til sponsor: At vores samarbejdspartner skal bidrage med noget. Betaler de, så får de også rettigheder. RL pointerer at vi skal have en klausul der gør at vi kan sige fra over for dem der reklamerer på vores kurser. Til dette foreslås at man dem der ønsker reklame bør henvende sig til kontoret som således godkender.

Sponsorstrategi skal kommunikere nogle klare retningslinjer. Til dette foreslås at skal der sælges på vores kurser, må man aflevere en procentdel af omsætningen til DDS.  Der foreslås en ”sponsortavle” hvor man kan gøre reklame og ønsker man mere plads må man købe det.

Skal et konkurrerende brand have råderum på vores kurser, eks: Skiskole for voksne.

Som overordnet skal det være en fordel og ikke en ulempe for DDS at andre brands er til stede på vores kurser. 

Next step: at nedsætte et sponsorudvalg (Dennis)

Et forslag til sponsorstrategi sendes ud til bestyrelsen, som godkender inden for deadline.

Reglerne for sponsorat sendes ud til alle inden uge 19.

5.2        Frankrigs dom over engelske pistevisere /AO

AO fremlægger sagen om dommen og hvordan det er gjort ulovligt at køre pistevisning. ESF vil sikre sig at det kun er deres egne instruktører det gør det. Argumentet fra Frankrig er sikkerhed. Derfor vil franskmændene fremover at man køber en skilærer. AO har snakket med både BASI og DANSKI som har fået besked på at de ikke må køre pistevisning.

Konsekvenser: for vores instruktører er der mere arbejde – men skidt for rejsebureauerne og på sigt klubberne – fordi de ikke selv kan køre det.

BASI forslag: ny uddannelse: pisteviser.

Eurotesten i FR  Har du en Eurotest må du køre pistevisning. Franskmændene ser Eurotesten som minimumsniveau og tager ikke stilling til lavere niveauer.

5.3        Ny uddannerstruktur /PS

Oplæg til ny uddannerstruktur er udarbejdet på baggrund af det store arbejde der ligger fra kontorets side i at bemande kurserne uden for de store kursusuger i sæsonen.

For denne sæson handlede det om følgende kurser:

PSI1 og uge 11 med DM samt reeksamen i Vallåsen.

For at kunne bemande kurserne kræver det ofte at PS skal være aktiv, men dette er et skræbeligt grundlag. Vi har brug for en uddannerbank. Dertil skal følordning også sikre en bred kvalificeret gruppe af uddannere.

På mødet blev DDS’ bæredygtighed diskuteret: hvordan kvalificerer vi uddannerne til at køre flere kurser på flere niveauer. Eks. Er der risiko med PSI3 fordi for få kan køre det.

Forslag:

En ”uddannerkernetrup” som forpligtiger sig i sæsonen og på den måde er kontorets sikring for at kurserne altid er bemandede. Det skal være en kerne af de mest motiverede uddannere i sæsonen. I forhold til kontorets arbejde, vil vi kunne være meget mere proaktive med en fast uddannertrup.

På hjemmesiden: det skal kommunikeres ud hvad man forpligter sig til som Eurotrainer. Samtidig er man som uddanner øverst på listen til Tux-kurserne hvis man er til rådighed på de mindre kurser.

Next step

Vi skal regne på et aktivtillæg. RL og PS har til opgave at komme med oplæg til bonusordning.

AO står for aktivbidrag.

Uddanner ansat på fuldtid (jf. Oplæg, se bilag): ikke godkendt af bestyrelsen. Økonomisk kan det ikke lade sig gøre!

Planlægning af kursuskalenderen:I en mail til uddannerne spørges til hvilke kurser de vil undervise på udover Tux, over hele sæsonen. Kontoret har til opgave at sende mail ud til uddannerne inden for de kommende uger.

6         Eventuelt

Førstehjælp og kørekort.

Kontoret har fået henvendelse fra uddanner Thomas Rønnau ang. godkendelse af kørekort som bevis for førstehjælp på AKI.

Kørekort som førstehjælpsbevis blev godkendt af bestyrelsen under forudsætning af at det fornyes efter et år.  Det er altså kun gyldigt inden for samme år kørekortet er taget.

Tilmeld nyhedsbrev