Bestyrelsesmøde d. 24. november 2012

1         Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer

Anders blev valgt til ordstyrer

Lærke blev valgt til referent

Punkt 4.1 blev tilføjet under opfølgningspunkter.

2         Orientering fra kontoret /AO

Status på kontorets arbejde (gennemgået på mødet den 15/11):

-          Følgende kurser er i gang (tilmeldinger og afholdelse): Langrend uge 48, PSI 1 uge 51, uddannersamling uge 3, PSI 2 uge 3 og 15 2013

3         Regnskab og budget /AO

  • AO fremlægger regnskab 2012 og budget-udkast 2013.

4         Opfølgningspunkter

4.1        Kursusudvalgsmøde/ PS

PS fremlægger fra kursusudvalgsmødet i oktober.

På mødet blev der talt om ‘code of conduct’; loyalitet og adfærd over for hinanden, både uddannerne imellem og i forhold til kursisterne. For nye uddannere kan et code of conduct være brugbart.

På mødet blev der i øvrigt diskuteret:

 

1)   Reeksamen og 2.glideredskab; et udkast til dette er under udarbejdelse

2)   Teknisk komité skal tage stilling til nye tiltag i kursusudvalget. Kontoret tilføjer at det gerne vil inddrages i praktiske tiltag, da det har stor betydning for driften.

3)   Der skal være en uddannerrepræsentant til stede på kurserne; en der er ansvarlig for uddannerne og evt. omstruktureringer.

4.2        Interviewundersøgelse i Tux uge 42/ MT

AO fremlægger kort om kursernes forløb fra ugen i Tux.

MT fremlægger om interviewundersøgelsen i uge 42; bestyrelsens synlighed på kurset og udbyttet af interviews.

-  MT deltog på 6 forskellige hold hvilket fungerede godt til at give et helhedsindtryk. Som overordnet en meget positiv stemning på kurset.

-  Som udgangspunkt er materialet brugbart i praksis for både bestyrelse, kursusudvalg og kontoret.

-  Kontoret skal tage stilling til hvad der skal implementeres.

Ansvarsfordeling af materialet:

-  Kursusudvalg: ‘kursus’ og ‘eksamen’ 

-  Kontoret (LBJ/AO): ‘praktisk generelt’ og ‘information’

-  RL og PS: ‘uddannere’

4.3        Feedback fra Hintertux uge 42/ LBJ

LBJ fremlægger feedback fra Tux i uge 42 (i alt 203 skemaer)

-          Overvejende tilfredshed med kurset

-          Flere og flere påpeger at de ønsker flytransport og en prisstigning i kursuspris

-          Under feedback på ’information’ ses en større spredning. Med henblik på information på hjemmesiden ligger 55 og 10 under samlet ’hverken/eller’ og ’utilfredshed’.

4.4        Mødet med DSkiF/ AN/RL

  • AN og RL har informeret.  RL er i kontakt med Skiforbundet omkring div.

1. organisatorisk afklaring - HN undersøger vores primære ønske (kraftcenter-løsningen), mens AN/RL sideløbende arbejder med beskrivelser; herunder i særdeleshed nedfældede bindende aftaler.

2. forsikringsmæssige forhold for ansatte, uddannere og kursister - HN forhører sig herom.

3. operationelle forhold - LHB/AO opridser over for AN/RL alt fra facilitetsønsker til mandatusikkerhed, for at AN/RL derigennem kan fremkomme med en nedskreven hensigtserklæring for hvorledes kontormiljøet indrettes. 

4.5        Kontorets arbejde /AO

  • AO fremlægger om kontorets arbejdsbyrde; fordeling af opgaver over året. Tidsregistrering som et værktøj til prioritering. Prioritering af opgaver så det passer til hvornår vi har tid til det.

5         Punkter til drøftelse

5.1        Henvendelse fra uddannerne

  • Helenes henvendelse er behandlet på mødet.

6         Eventuelt

6.1        EU-møde/ LBJ

LBJ fremlægger om MoU mødet i Bruxelles den 14/11-2012.

Hovedpunkterne for mødet var status på implementering af MoU i medlemslandene, (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, NL, RO, SL, UK) hvordan Eurotesten skal finde sted i Spanien og Rumænien og præsentation af rapportenInventory of the Alpine ski instructor training in EU member states(European Directory of Training),udarbejdet af blandt andre Arnaud Pinguet (FR) og Dave Renouf (UK) på baggrund af indsamlet materiale fra medlemslandene.Rapporten udarbejdes med henblik på en ensretning af træningsprincipper og giver overblik over medlemslandenes uddannelser og deres opbygning. Da dokumentet stadig er under udarbejdelse, har medlemslandene fået frist (ultimo januar 2013) til at indstille ændringer. Rapporten forventes færdig ultimo februar 2013.

6.2        Årshjul 2013

  • Jf. kontorets opgavefordeling over året, efterspørger LBJ og AO en ny fordeling af møder over året.

Det blev besluttet på mødet at kontoret (LBJ/AO) kommer med udkast til årshjul 2013.

 6.3        Strategi og mål 2013-14

  • Hvornår skal vi lave strategi og mål for de næste to år?

Det blev besluttet på mødet at der afholdes strategimøde. En strategi for hvordan vi udfylder ‘rummet’ mellem det lavpraktiske og vores vision. Vi skal have nogle fælles pejlemærker for at nå visionen.

  • Kontoret lægger dette punkt i Redmine, så bestyrelsen løbende kan komme med indlæg.

Der skal afholdes strategimøde i februar/marts 2013

6.4        Sponsorater, DDS-produkter mm.

  • AO har tilbudt, at Thank God Summer is Over giver DDS sponsorat af huer med DDS-logo. Her var AO´s tanke, at der så ville være et officielt samarbejde.

På mødet blev det besluttet at DDS ikke kan tage imod sponsorat fra TGSIO.

Samtidigt skal der oprettes et sponsorudvalg, der i fremtiden anbefaler alle aftaler og tiltag for bestyrelsen som tager den endelige beslutning.

Tilmeld nyhedsbrev