Bestyrelsesmøde d. 26. september 2012

1         Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer

Punkterne på dagsorden godkendes. Tilføjet er Orientering fra kontoret ang. nyligt afholdt teorieksamen i BSI 1 og BSI 2 i Brøndby og kursusuge 42 samt pkt. 5.2 under Eventuelt (møde med Skiforbundet)

Michael Tandrup valgt til ordstyrer

Lærke Blomgren Jensen valgt til referent

2         Orientering fra kontoret/ LBJ/PS/AO

Teorieksamen i DK

Orientering: Afholdt lørdag den 22/9 i Idrættens Hus, Brøndby. 15 mødte op til BSI1 og 5 til BSI2. Anders Lysemose stod for undervisning og eksamen af BSI2, Philip af BSI 1. Ny multiple choice prøve for begge niveauer blev afprøvet. Spørgsmålene i BSI2 prøven skal tages op til revidering; ang. sværhedsgrad, formulering mm. Alle kursister bestod.

Philip og kursusudvalget kigger fremadrettet på PSI3 prøven.

På mødet: Vi skal sælge den bedre til uddannerne, så de får mere lyst til at komme og afholde undervisning og eksamen. Det blev besluttet at vi fremover skal kunne tilbyde teori i DK.

Uge 42

Der er samlet 292 tilmeldte (kursister og uddannere) til kursusuge 42. Der er i alt 29 hold. En omsætning på 1.9 mio.

3         Opfølgningspunkter

3.1        DDS Magasin /AO                

 • Udlæg til magasinet
 • Status på annoncører
 • Produktion – hvor meget tid skal prioriteres af kontorets arbejde?

Det blev besluttet på mødet at arbejde videre med DDS Magasin henover vinteren for derved at udgive første nummer til foråret 2012 (inden uge 19 i Tux).

Skiforbundet er interesseret i at samarbejde.

3.2        Igangværende sager i Redmine /LBJ                

 • Hvad er status på de igangværende sager i Redmine – en opfølgning på status, prioritet og deadline?
 • I oversigten (se bilag) er der tilføjet kontorets prioritering som retningslinjer for hvordan vi træffer beslutninger i det daglige arbejde.
 • Der skal udformes retningslinjer for kontorets mandat til at træffe beslutninger.

På mødet gennemgås kontorets prioritering af opgaver vha. oversigt over igangværende sager i redmine. Det pointeres at første selektering bør ske ud fra hvad der er drift og hvor bestyrelsen skal inddrages.

Tilføjelser til de igangværende sager ses under bilag til punkt 3.2 

4         Punkter til drøftelse

4.1        Hjemmesiden

 • Feedback fra bestyrelsen – hvad ønsker bestyrelsen af hjemmesiden?
 • Opdatering sker første gang i nov./dec.

På mødet blev det besluttet at bestyrelsen har indtil den 3/10 til at komme med feed back på hjemmesiden.

4.2        Ny manual /LBJ

Den alpine manual skal revideres, hvilket forudsætter at der nedsættes en arbejdsgruppe. En strategi for sammensætningen af denne gruppe og udbyttet af dens arbejde frem mod sommeren 2013.

På mødet blev dette punkt gennemgået under igangværende sager i Redmine (se bilag 3.1) og indeholdt følgende: Der er afholdt møde med Thorsen.. Dette punkt hænger sammen med R&D (skal uddannelsen fornyes?) eller er det spørgsmål om en opdatering. Der skal nedsættes et udvalg. Kontoret kommer med et oplæg til dette ud fra råd fra RL og PS. Teknisk komité skal inddrages.
Hvem er projektlederen? En tidsplan? Hvad er stop’n go?

Kontoret har på mødet fremlagt forslag til at der nedsættes en arbejdsgruppe som udvikler og redigerer manualen på et arbejdsseminar, evt. i form af en weekend i sommerhus eller lign. Inden dette skal der være helt konkret input og tilretninger og dertil hørende diskussioner på plads. Til dette inddrages Teknisk komité/RL og PS (ekspert team) til at komme med udkast til ændringer. Ligeledes sætter kontoret sig sammen for at give deres input. Det blev diskuteret på mødet hvorvidt arbejdsgruppen skal bestå af kursusudvalg (Nichlas og Helene) eller Thomas Piaster som har meldt sig på banen i forhold til endelig udarbejdelse af den nye version.

4.3        Kommunikationsstrategi             

 • Sponsorstrategi. Anders kommer med oplæg
 • Overordnet kommunikationsstrategi/ PS

På mødet blev det drøftet hvorvidt en kommunikations-/brandingstrategi har betydning for DDS’ arbejde. Der er behov for en strategi ud fra hver enkelt sag/produkt (eksempelvis produktion af DDS Magasin). Det vurderes på mødet at behovet for en overordnet strategi ikke længere er til stede og dette punkt er dermed lukket.

PS sender nuværende oplæg til en kommunikationsstrategi til Lea.

4.4        Opfølgning og brug af feedback fra kursister                  

 • Dette punkt hænger sammen med punktet om synlighed af bestyrelsen over for medlemmerne (se pkt. 5.1).

4.5        Udlån af arbejdsstation til DSkiF /AO

 • DSkiF ønsker at bruge vores 3. arbejdsstation, hvilket de har fået lov til indtil bestyrelsen har drøftet det.

 På mødet blev det besluttet at inddrage denne problematik i det forestående møde med DSkiF (se pkt. 5.2).

4.6        ”Lilla sedler”                

 • Vi gennemgår de lilla sedler fra seminaret

På mødet blev det besluttet at de ’lilla sedler’ gennemgås på næstkommende bestyrelsesmøde (den 15/11) og derfor ikke tages op til diskussion. I forlængelse deraf skal det besluttes hvad de skal bruges til i praksis.

4.7        Årshjul

På mødet blev det besluttet at holde fast i følgende datoer:

Den 24/11 – bestyrelsesseminar/julefrokost (Anders kan deltage)

Den 25/5 – Årsmøde/Sommerfest (vi holder fast i datoen, da det er muligt at afholde CL-finale i et tilstødende lokale)

5         Eventuelt

5.1        Bestyrelsen mere synlig for medlemmerne / AN

Oplæg til hvordan bestyrelsen kan involvere sig i DDS’ kerneaktivitet (kurser) og blive mere synlig for medlemmerne.

Beslutning om hvorvidt bestyrelsesmedlemmer bør deltage i DDS kursusaktiviteter.

Mål:

- At gøre bestyrelsen og bestyrelsens arbejde mere synlig for medlemmerne.

- Involvere de medlemmer, der deltager på kurser ved at lade dem komme med feed back, deltage i fokusgrupper mv.

- Give de bestyrelsesmedlemmer, der ikke jævnligt deltager på DDS kurser indsigt i DDS’ kerneaktivitet og derved gøre dem bedre i stand til at komme med forslag/tage stilling til hvordan vi forbedrer og videreudvikler DDS’ aktiviteter.

Beslutning:

Tandrup tager med i uge 42 og skal sørge for at der ligger både oplæg og afkast af interviewundersøgelsen. Ligeledes skal Tandrup deltage på info-mødet på kursets første aften.

Kontoret har til opgave at finde bolig og hold til Tandrup (6 forskellige hold fra TK, hold 6 til PSI3 kont).

Kontoret sørger for at vedhæfte i mail til uddannerne hvilken rolle Tandrup spiller på kurserne.

5.2         Møde med Skiforbundet

 • AN og RL mødes med Neelmeyer den 16. oktober 2012.

Tilmeld nyhedsbrev