Bestyrelsesmøde d. 26. juni 2012

1         Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer

Lea Krag Fogh blev valgt til ordstyrer.

Lærke Blomgren Jensen blev valgt til referent.

Dagsorden er godkendt. Der blev tilføjet punkterne 8.2, 8.3, 8.4 og 8.5 under Eventuelt pkt. 8

 

2         Bemærkninger til sidste mødereferat (møde 23-04-2012)

 Mødereferat fra den 23/4 er godkendt.

 

3         Orientering fra kontoret /AO og LB

 • Anders er tilbage fra barsel
 • Hjemmeside: Via betalingsmodulet har vi allerede fået 550.000 kr. ind. Vi har oprettet udskudt betaling og det er gået godt med dankortbetalingen. Kontoret afholder statusmøde ang. hjemmesiden med Sune til august. Processen i forhold til hvordan kursustilmeldingen på hjemmesiden virker, kan gøres efter endt kursus i uge 42.
 • Databasestatestik: kontoret sender data fra Typo3 til Lea og Tandrup
 • Udvalg: Philip har fået rykket på etablering af kursusudvalg i dagene på kontoret.
 • Uge 41 og 42: fristen for tilmelding for uge 41 er 4. august. Kontoret har sat en bund på 45 tilmeldte (1 bus fuld) før kurset kan blive en realitet. Kontoret vil tage stilling til hvordan det logistisk skal kunne lade sig gøre at holde de to uger i træk og hvilke konsekvenser det medfører for ugeprogrammet i uge 41.
 • Tilmelding til kurser: på nuværende tidspunkt er i alt 90 kursister tilmeldt kurserne i uge 41 og 42. De 52 ligger på TK uge 42. Kun 5 er tilmeldt uge 41. Kontoret skal gøre status inden 1. august over hvorvidt uge 41 kan afholdes eller ej.

 

4         Regnskab og budget / AO

 • Anders fremlægger regnskab og budget

Der var ingen spørgsmål og det blev godkendt.

 

5         Orienteringspunkter

5.1        DDS Magasin

Anders orienterer om status på mulighederne for udgivelse af et DDS Magasin

 • Tilbud indhentet hos Print Designs: 10 kr. pr. blad inkl. layout. Format: 21x21 som Where2go magasin. Et 40-siders (gratis) blad hvor DDS leverer alt indhold. Kontoret skal gøre status over produktionsomkostninger. Et samarbejde med sponsorer: S&S og Helly Hansen.
 • Magasinet skal være et blad udgivet af DDS, dog ikke som direkte afsender af bladet. Formålet med bladet er salg af vores kursusuger. Vi vil forsøge at ramme en større kundegruppe.
 • Status: Bestyrelsen har godkendt projektet og kontoret laver et udkast og deadline for hvornår det første oplag skal komme ud (evt. 1.december). Det pointeres at projektet skal ligge Inden for 10-15 % af kontorets arbejde og ikke må overskygge andre opgaver af høj prioritet.

 

5.2        Sponsorsamarbejde med Peugeot

Anders orienterer om status for samarbejdet mellem DDS og Peugeot

 • DDS havde en mundtlig aftale om sponsorsamarbejde med Peugeot som er ophørt pr. 1. juni 2012. Aftalen er ikke blevet forlænget idet Peugeot DK har fået ny ledelse. Kontoret har forhørt sig om muligheden for aftale om lejebil til kursusugerne. Konsekvensen af endt samarbejde er at vi ikke kan lave aftale med ny sponsor da Peugeots logo sidder på uniformerne.
 • Status: Tandrup vil kontakte Peugeot omkring sponsoratet.

5.3        ISIA kongres i Krakow

 • Kontoret orienterer om hovedpunkter for ISIA kongressen i Krakow den 16.-18.maj

Indhold/opsummering

Ud over valg til ISIA præsidiet og gennemgang af ændringer i vedtægterne, var der på kongressen fokus på temaernesundhedogsikkerhed(Health and Safety).

Alle 39 medlemslande var til stede og i alt var 21 kandidater opstillet til 9 poster i præsidiet.Se bilag for oversigt over valgte til præsidiet.

Temaetsundhedhavde fokus på hvordan snesport kan fremme sundhed i fysisk og psykisk forstand med udsigt til bedre livskvalitet.

Temaetsikkerhedblev fremlagt af Vittorio Caffi (BASI) med fokus på resultaterne fra den tekniske event i Davos 2012 og sikkerhedsfærdighederne hos skiinstruktører på off-pisten, baseret på et sikkerhedsmodul i den tyske instruktøruddannelse. Den tekniske event fungerede som praktisk baggrund for implementering af minimumstandarder for sikkerhed under ISIA stamp og ISIA card til november 2012.

Vedr. sagsanlæg ISIA mod FEMPS, informerede generalsekretær Hugo Reider om sagens omkostninger. Sagen mellem de to parter er nu lukket. Med henblik på MoU’s ”European Professional Card” vil dets implementering blive forhandlet på bilateral basis mellem de 9 medlemslande og Bruxelles.

 • Med henblik på effekten af dette og vores ISIA status, er der ingen ændringer at tilføje. DDS har i forvejen gode aftaler med eksempelvis Frankrig og vi står uændret i forhold til ISIA. Dertil kommer at der heller ikke vil komme nye regler for uddannede på lavere niveauer inden for de næste par år. 
 • Status: Udbytte af kongressen var lobbyarbejde og for Lærke at blive introduceret som nyt ansigt i DDS.
 • Tandrup pointerer at temaerneSundhedogSikkerhed, kunne være temaer til et kommende strategiseminar.

Bilag: ISIA News, juni 2012 (uddybende referat udleveret på mødet)

 

5.4        Evalueringer – Hintertux uge 18

 • Lærke fremlægger hovedpunkter fra evaluering af kurserne i uge 18

1)       Samlet evaluering af uddannerne viser et overvejende antal ’særdeles tilfredse’ kursister. Dér hvor utilfredsheden spiller ind, er i forbindelse med de øvrige kursisters niveau og forberedelse.

2)       Det samme gør sig gældende for de praktiske rammer og information omkring kurset, hvilket også viser sig i en overvejende ’særdeles tilfredshed’ til kurset som overordnet.

3)       Et nyt punkt for evalueringen er:Ville du tage af sted i uge 43?Her har 43 mod 18 svaret ja, hvor den mest gængse begrundelse lyder at der er for mange mennesker med i uge 42. At 48 har svaret måske ligger for størstedelens vedkommende til grund for usikkerhed omkring ferie.

Tilføjelser på mødet:

 • Det skal være muligt for kør-selv kursister at koordinere kørsel og pladser via hjemmesiden. Dette blev dog forkastet under udarbejdelsen af hjemmeside, da vi ikke kan give folk adgang til medlemmerne personlige oplysninger.
 • Undervisning som helhed viser at kursisterne overvejende er ’særdeles tilfredse’. Derimod skal vi have fokus på tallene under ’personligt udbytte’ og ’øvrige kursisters niveau’ som viser en lille tendens til utilfredshed. Der er et forslag til at vi tager svarmulighed ’hverken/eller’ ud af skemaet.
 • Efter bestyrelsens opfattelse er der stor utilfredshed omkring inddeling på Teknikholdene, hvilket vi skal vurdere nærmere inden vi laver ændring i proceduren. Kursusudvalget skal inddrages.

Bilag: Evaluering uge 18

6         Beslutningspunkter

6.1        Forslag til bestyrelsesseminar (scenarie 1)

Forslag til bestyrelsesseminar – august 2012:

Indhold

Bestyrelsesseminar til Tignes/Le Lac - 2 dage på ski. Indlogeret på Danski Klubhotel le Pramecou i august for 8 personer.

Priseksempel på logi, fly, transfer og liftkort fra den 2. – 5.august 2012:

 • Logi: 199 kr./pers./døgn på Danski le Pramecou (prisen er inkl. morgenmadsbuffet og delvis aftensmad samt SportignesCard med 20 gratis aktiviteter).

-          Pris for 3 døgn for 8 personer:4776 kr.

 • Fly: København – Geneve (tur/retur) direkte (2 timer) afgange med SAS:

-          Ud: torsdag den 2.august kl. 08:45 – 10:55

-          Hjem: søndag den 5.august kl. 20:00 – 22:00

-          Pris for 8 personer:18.376 kr.

 • Transfer: leje af minibus i 4 døgn, eksempelvis via www.holidayautos.dk: Mercedes Vito 9 seater:2519 kr.  
 • Liftkort: 2 dage (56,50 euro/pers.):3370 kr.

Samlet pris for 8 personer: 29.041 kr.

Det blev besluttet at vi holder os til årshjulet og afholder arbejdsseminar, udvidet til den 7. – 9. september. Philip kommer med tilbud på afholdelse af arbejdsseminar (hvor og hvor meget). 

6.2        S&S test-tur til Sölden og forslag til bestyrelsesseminar (scenarie  2)

Indhold

Surf & Ski kæden arrangerer i efteråret to (hverdags-) uger på ski; hvor målgruppen er deres kundekreds. Ugerne arrangeres som en testtur, men suppleres af mulighed for at tilkøbe skiundervisning. Kæden forventer at have 150-300 deltagere pr. tur.

Ugerne afvikles i flg. tidsrum:

Uge 45 (mandag den 5. november - fredag den 9. november)
Uge 46 (mandag den 12. november - fredag den 16. november)

DDS kontor producerer kortfattede informative A5 hand-outs til deltagerne på turen, der gør deltagerne opmærksomme på DDS’ forårskursus i Tux. Kontoret koordinerer dette markedsføringstiltag med S&S.

Forslag

Nærværende punkt knyttes til bestyrelsens beslutning om at henlægge et bestyrelsesseminar i Sölden i weekenden mellem uge 45 og 46. Det vurderes som værende et fordelagtigt miljø, at knytte dette seminar til.

Bilag: http://www.surfogski.dk/Default.aspx?ID=774

Det blev besluttet at bestyrelse og kontor afholder bestyrelsesseminar i Sölden i forbindelse med S&S Test-tur. Seminaret skal afholdes fredag til mandag (dagene inkl.) med mulighed for 4 dage på ski.

 

6.3        Uddannersamling til St. Anton

Indhold

Der har ikke været afviklet en uddannersamling siden 2010; hvilket strider mod bestyrelsens målsætning om en årlig uddannersamling.

Der ønskes arrangeret en uddannersamling i St. Anton i perioden 17.-20. jan 2013
(3 dg på ski; 18.-20. jan / 3 overnatninger 17.-19. jan).

Beslutningspunktet vedrører beslutningen om at afvikle omtalte uddannersamling; samt egenbetalingsfordelingsnøglen. Beslutningspunktet vedrører ikke det økonomiske islæt, da bestyrelsen allerede tidligere har afsat dette på budgettet til formålet. Således er der ikke behov for et præcist budget, men blot en vished om at udgiften ligger indenfor det allerede afsatte beløb.

Forslag

Der arrangeres en uddannersamling i denne vinter, hvor DDS bekoster logi, liftkort samt et fast transporttilskud for alle uddannere, der har været aktive siden Interski2011.

Konsekvens

Kontor: Kontorressourcer bruges, da kontoret arrangerer samlingen. Det primære arbejde ifm. indhentning af tilbud, bookning etc. placeres i juli/aug.
Økonomi: 41 forskellige uddannere har på nuværende tidspunkt været aktive siden Interski2009, hvortil der kan komme endnu et par stykker ifm. uge 42 og uge 50 i 2012. Samlet forventes der dog blot, at der kan deltage ca. 30 pers.
Der er allerede tidligere afsat 100.000 kr. til uddannersamling, der endnu ikke er brugt. Dette forventes at kunne dække udgifterne forbundet med samlingen.

Egenbetaling: Der er 14 uddannere, der ikke har været aktive siden 2009. Dertil kommer der 4 nye ETR2011 og 2012, der endnu ikke har været aktive. Disse kan deltage i samlingen mod egenbetaling.  

Det blev besluttet at arrangere en uddannersamling i St. Anton den 17. – 20. januar 2013. De 14 uddannere der ikke har været aktive siden 2009 inviteres med på egenbetaling.

6.4        Interski 2015

Indhold

Fra og med Interski2007 har bestyrelsen tilstræbt at få så mange uddannere som muligt til at deltage på kongresserne, for derigennem at skabe en styrket didaktisk og teoretisk forståelse blandt truppen, der kunne sikre at kvaliteten på vores kurser var opdateret. Ydermere har kongresserne fungeret som en katalysator for engagementet og sammenholdet i truppen, samt sikret en uddanner-rekruttering til afviklingen af vores kurser.
Ordningen har været en ubetinget succes både i 2007 og 2011, hvor stort set hele den aktive uddannertrup deltog med hhv. 35 og 45 danske deltagere.

DDS garanterer at enhver uddanner, der er aktiv inden for en given periode kan deltage på kongressen. Perioden er typisk fire år; ift. Interski2015 omfatter garantien alle, der har været aktive siden Interski2011.

Deltagelsen beror på egenbetaling, men DDS vælger at yde økonomisk støtte til de uddannere, der har været aktive i perioden. Jo mere den enkelte uddanner har været aktiv i DDS regi, jo mere tilskud får vedkommende. I den forbindelse har bestyrelsen afsat midler til en ’aktivitetsbonus’ – således at hvert kursus som en uddanner underviser på, har udløst en bonus (tilskudssats).

Tilskudssatsen er øremærket deltagelsen ved kommende kongres, og udløses udelukkende ved kongresdeltagelse. Såfremt denne tilskudssats sammen overskrider den faktiske udgift til kongresdeltagelsen tilfalder evt. ’overskydende’ tilskud DDS. Maksimumbeløb for denne tilskudsordning er således prisen på kongresdeltagelsen (inkl. standard flytransport).

Ved Interski2015 skal vi længere væk end nogensinde før; verdens sydligst beliggende by. Det kan forårsage en højere udgift end vi hidtil har oplevet. Derfor bør bestyrelsen tage yderligere tiltag, de kan sikre at DDS er stærkt repræsenteret i Argentina. Dette sker bl.a. ved at øge tilskudssatsen.

DDS giver implicit en lønforhøjelse, men bestyrelsen sikrer samtidig at denne øgede udgift er medvirkende til at forhøje kvaliteten af undervisningen på vores kurser.

Forslag

Den øremærkede uddanner-tilskudssats for Interski2015 hæves med tilbagevirkende kraft (fra jan 2011) fra 700 kr. til 1000 kr. pr. undervist kursusuge i perioden frem til Interski2015 (aug. 2015).

Konsekvens

Kontor: Ingen yderligere kontorressourcer bruges, registreringen allerede foretages.
Økonomi: Ift. det forventede antal af kørte kursusuger over den fireårige periode, forventes der en merudgift ift. nuværende ordning på 20.000 kr. pr. kommende regnskabsår (afsættes på budgettet 2012/13, 2013/14 og 2014/15).

Det blev besluttet at øge tilskudssatsen. 

 

 6.5        Godkendelse af budget og beslutningskompetence til uddannerudvalgsarbejde

Arbejdsgruppe: Niklas Rasmussen, Helene Møller Larsen, Philip Saerens

Formål: intern kvalitetssikring af kurserne

Opgave:

A. Optimering af kursusmoduler i forhold til evaluering og erfaring/best practice

Produkt: nye uge-programmer

B. Udarbejdelse af uddanner kursusmateriale:

Produkt:

 • Nye teoriprøver
 • Uddannermanual i lommeformat
 • Kursist introbreve BSI2, PSI3
 • Opdatering af hjemmesideinfo

C. Forslag til kommende nye kurser/samlinger ifølge DDS strategi

 • Herunder variation over teknikkurserne (KI som en del af teknik, talentcamp påske 15-17år)
 • Projekt ensretning: uddannersamling med fokus på kursistanalyse ensretning, input til supervisorrolle ved brug af video.
 • 2.glideredskab (som en del af PSI1 eller i forbindelse med DSKIF rulleskikursus)
 • Mulighed for at teorieksamen kan ligge før kursusugerne? – support på eksekvering

-          Igangsætning (18. juni første møde 3 timer)

-          Næste møde 13. august (3 timer)

-          Afslutning (20.september)

-          Ressourceforbrug (uddannerpoint tildelses arbejdsgruppen svarende til 100 point i timen)

-          Tidsforbrug (i alt 6 timers møde aktivitet + 12 timer udviklingsarbejde = 18-20 timer)

 

Udvalget ønsker at bestyrelsen forholder sig til følgende:

1)       Godkendelse af budget og arbejdsform i forhold til frivilligt arbejde

2)       Godkendelse af produkter

3)       Beslutningskompetencer: gruppen får total beslutningskompetence omkring kursusindhold og udarbejdelse af kursusmateriale

4)       Tilkendegivelse omkring udvikling af nye kurser til indstilling for bestyrelsen inden kommende sæson.

Det foreslås at den forventede afslutning kunne ligge tidligere i september (evt. inden bestyrelsesseminar).

Bestyrelsen godkender ovenstående 4 punkter med det forbehold at kursusudvalgets beslutningskompetencer, jf. pkt. 3, bevæger sig inden for beslutninger af mindre ændringer. I tilfælde af større ændringer, evt. inden for uddannelsens opbygning og nye produkter, skal implementeringen vendes med bestyrelse og kontor.

Kontoret ønsker, at teksten til skolesvingsvideoerne også indgår i opgaverne, hvilket skal have høj prioritet.

Der er i øjeblikket sat 80.000 af til R&D eksternt, og det foreslås at en del af disse ressourcer skal dække udgifter i kursusudvalg.

7         Opfølgningspunkter

7.1        Status på beslutningspunkter

En kort aktivitetsplan for hvert af de punkter vi tidligere har besluttet og som stadig er åbne.

Hvad er forventet med hensyn til:

-          Igangsætning (dato)?

-          Afslutning (dato)?

-          Ressourceforbrug (hvem)?

-          Tidsforbrug (hvor meget)?

Punkter:

-          Teorieksamen i Danmark /PS (jf. pkt. 6.5)

-          Etablering af udvalg /PS (jf. pkt. 6.5)

-          Forslag til alternativ undervisning på kontinuanthold /PS (jf. pkt. 6.5)

-          Mulighederne for at holde reeksamen tættere på Danmark sæson 12/13 /Bestyrelse

-          R&D budget samt review af uddannelsen /PS

-          Samarbejdspartnere /Kontor + bestyrelse

-          Samarbejdet mellem DDS og Skiklubben Hareskoven /MT + AO

Bilag: referat fra mødet den 23.april 2012

Det er besluttet at kontoret udarbejder en opgørelse over alle igangværende projekter som lægges i Redmine med status, deadlines og ansvarlige.

Redmine fungerer som platform hvor punkterne holdes aktive og Lærke sørger for løbende at følge op på status.

Fremover skal en opdateret liste sendes ud til bestyrelsen sammen med dagsorden inden bestyrelsesmødet.

 

8         Eventuelt

8.1        DDS og Danmarks Skiforbund – hvem betaler hvad?

Bestyrelsen afholder møde med DsKIF omkring samarbejdet samt fælles kontor

8.2        Årsmøde

Bestyrelsen foreslår at årsmødet rykkes frem til maj, hvis vedtægterne muliggør det. Anne har til opgave at tjekke op på vedtægterne for hvornår årsmødet skal ligge (§ 7.b).

 

8.3        Uge 41 og 42

Er drøftet under pkt. 3

 

8.4        Opfølgning generelt

Er drøftet under pkt. 7.1

8.5        Udenlandsk inspiration

Uddannerne har anmodet Lundby om muligheden for at få canadiske gæsteundervisere da de ønsker anden inspiration.

Bestyrelsen melder ud at det er en meget dyrere løsning end den vi har nu med østrigerne.

 

Tilmeld nyhedsbrev