Bestyrelsesmøde d. 25. maj 2013

1      Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer

LBJ blev valgt til referent

LKF blev valgt til ordstyrer

Referat af mødet den 16.4 blev godkendt

Ændringer til dagsorden: pkt. 3 Regnskab og budget gennemgås før pkt. 2.2 Interski 2015

 

2      Orienteringspunkter

2.1      Orientering fra kontoret

LBJ og AO orienterer om status på kontoret

Uge 19:

Der var 186 tilmeldt kurset i uge 19, hvilket er rekordstort forårskursus. Mod 140 i uge 18 sidste år. Der var dog også flere skader end normalt. Som afslutning lavede hvert enkelt uddanner en brainstorm over motivation for at være uddanner. Det blev foreslået på mødet at medlemmer fra bestyrelsen deltager på uddannernes evalueringsmøde.

LBJ gennemgår feedback fra kursister i uge 19. Igen i år en overvejende tilfredshed på kurset. I forhold til de praktiske rammer under kurset svarer størstedelen ’tilfreds’ eller ’særdeles tilfreds’. 1-5 viser dog ’utilfredshed’ eller ’særdeles utilfredshed’ i forhold til transport og forplejning. Sammenholdt med de foregående kurser (uge 18 og 42) er der en stigende tilfredshed med information på hjemmesiden og i det hele taget info omkring kurset. Dog viser de eksamensrettede hold utilfredshed over for sent udsendt introbrev. Dette tager kontoret til efterretning. Samlet set er kursisterne tilfredse med prisen og der er i år færre end sidste år der ønsker en lavere pris. LKF vil fremover gerne hjælpe med skematisering af feedback samt opgørelse i tal. Til spørgsmålet om kursisten er aktiv i en skiklub svarer i alt 54 ja og 85 nej.    

 2.2      Regnskab og budget (tidligere pkt. 3)

AO gennemgår regnskab og budget

Tilføjelse til samlet udgifter skal tilføjes kolonne med overskud pr. deltager v. kursus 2013

2.3      Interski 2015 (tidligere pkt. 2.2)

Forslag:

Det anbefales at RL og AO udfærdiger et Interski2015 prospekt, så den nye bestyrelse har mulighed for at starte processen op. Prospektet skal være klar til bestyrelsens møde i september.

Forslag til prospektet blev godkendt af bestyrelsen og AO/RL forpligter sig på udfærdigelse af prospektet.

3      Beslutningspunkter

3.1      Uddannersamling 2014

AO og RL fremlægger budget og motivation for uddannersamling 2014.

Forslag:

Det anbefales at vi budgetterer med 90.000 kr. til 3-dg uddannersamling i St Anton, januar 2014.

Udgifterne budgetteres reelt først i næste års budget, men bestyrelsen skal på nuværende tidspunkt komme med en forhåndstilkendegivelse på budgetteringen, da bookningen sker i indeværende regnskabsår.

Forskellen fra uddannersamling 2013 (tilføjelser på mødet):

-       DDS sænker udgiftsniveau, dvs. turen er uden transport

-       DDS betaler for den uddanner der har været aktiv inden for året op til uddannersamling (1 kalenderår). Dette kan også være en motivationsfaktor for at undervise på flere kurser. Kontoret er ansvarlig for at give uddannerne besked snarest pr. mail.

-       Teknisk udvalg står for at konstruere et samlet program: 1 dag i Brøndby om undervisning/læring og 3 dage i St. Anton.

-       Det vil fremover hedde ”efteruddannelse” frem for ”uddannersamling”.

-       Der er brug for ekstra budget for at holde 1-dags samling i Brøndby – kontoret nedskriver denne post på næste års budget.

4      Punkter til drøftelse

4.1      Forberedelse af årsmøde

Vi gennemgår dias og agenda for årsmødet:

-       Kontorets beretning: AO/LBJ

-       Regnskab og budget: AO

-       Formandens beretning: RL

-       Valghandling og resultat

4.2      Forberedelse af bestyrelsesseminar

En drøftelse af indholdet på bestyrelsesseminar.

De foreløbige punkter er:

-       Præsentation fra kontoret

-       Konstituering af den nye bestyrelse – indføring

-       Strategi

-       Kursuskalenderen: strategi for aktivitetsniveau og ambition for sæsonen

-       Udkast til årshjul

-       Uddannerstruktur

-       Sponsorstrategi

Kontoret udfærdiger program for seminaret.

Seminaret vil blive afholdt lørdag den 8/6 kl. 8.30 – 17. 

Tilmeld nyhedsbrev